Exercici del dret d'accés a dades personals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

D'acord amb allò establert a l'article 15 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

- Les finalitats del tractament

- Les categories de dades personals que es tracten

- Els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades

- Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, i en el cas que no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar-lo

- El dret a sol·licitar a la persona responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi

- El dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control que sigui competent

- L'origen de les dades, quan no s'han obtingut de la persona interessada

- L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament

Quan es realitzin transferències internacionals de dades, la persona interessada tindrà dret a ser informada de les garanties adequades que s'ofereixen

La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en aquest mateix format.
Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica drets de tercers.
En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d’edat.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Presentació: Presencialment, al Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.
Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

1 mes. Quan es tracti de sol·licituds especialment complexes el termini de resolució es pot ampliar dos mesos més. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0017)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0017)
- Acreditació poders de representació (en cas de menor d’edat o persona incapacitada)
- Documentació que es consideri oportuna