Exercici del dret d'oposició al tractament de dades personals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

D'acord amb que estableix l'article 21 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

- El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions

- El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting

- El tractament té fins estadístics o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

A fi i efecte d'acreditar els motius fonamentals i legítims d'oposició al tractament de les dades de caràcter personal, serà necessària l'aportació de la documentació que ho justifiqui.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física mayor de edad.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace.

Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

1 mes. Quan es tracti de sol·licituds especialment complexes el termini de resolució es pot ampliar dos mesos més. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0020)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0020)
- Documentació que es consideri oportuna