Exercici del dret de limitació del tractament de dades personals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

D'acord amb l'establert als articles 18 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s'ha de confondre amb el bloqueig de dades de l'LOPD.

La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.


La limitació es pot sol·licitar quan:

- La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsa-ble determina si escau atendre la sol·licitud

- El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però la persona inte-ressada s'oposa a la supressió

- Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però la persona interessada s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.


Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents, mb el consentiment de la persona interessada.:

- Per formular, exercir o defensar reclamacions

- Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica

- Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física mayor de edad.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

1 mes. Quan es tracti de sol·licituds especialment complexes el termini de resolució es pot ampliar dos mesos més. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Documentació que es consideri oportuna
- Autorització representació