Exercici del dret de supressió de dades personals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

D'acord amb els articles 17 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides
 • La persona interessada retira el consentiment en el qual es basava el tractament
 • La persona interessada s'oposa al tractament
 • Les dades s'han tractat il·lícitament
 • Les dades s'han de suprimir per donar compliment a una obligació legal
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió als altres responsables que estan tractant aquestes dades.
El responsable del tractament ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinatari

s, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable del tractament ha d'identificar els destinataris.
Excepcions en l'exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació
 • El compliment d'una obligació legal
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finali-tats estadístiques

La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física major d'edat.

Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

1 mes. Quan es tracti de sol·licituds especialment complexes el termini de resolució es pot ampliar dos mesos més. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa bàsica:
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Documentació que es consideri convenient
- Autorització representació