Exercici del dret de supressió de dades personals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

D'acord amb els articles 17 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:

- Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides

- La persona interessada retira el consentiment en el qual es basava el tractament

- La persona interessada s'oposa al tractament

- Les dades s'han tractat il·lícitament

- Les dades s'han de suprimir per donar compliment a una obligació legal

- Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

 

Quan el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió als altres responsables que estan tractant aquestes dades.
El responsable del tractament ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable del tractament ha d'identificar els destinataris.
Excepcions en l'exercici del dret de supressió:

- L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació

- El compliment d'una obligació legal

- L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finali-tats estadístiques

 

La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física major d’edat.

Les persones que actúan en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Presentació: Presencialment, al Servei d'Atenció a la Ciutadania.
Tramitació electrònica, mitjançant aquest enllaç
Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

1 mes. Quan es tracti de sol·licituds especialment complexes el termini de resolució es pot ampliar dos mesos més. En qualsevol cas aquesta ampliació serà notificada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

Si no es respon de forma expressa, l'interessat pot interposar reclamació de tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0018)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0018)
- Acreditació poders de representació (en cas de menor d’edat o persona incapacitada)
- Documentació acreditativa de la cancel·lació
- Autorització representació
- Documentació que es consideri convenient