Autoliquidació de l'IIVTNU - plusvàlua
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet efectuar l'autoliquidació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.
Terminis de presentació: El termini per auto-liquidar l'IIVTNU és de 30 dies hàbils des de la data de transmissió. (Els dissabtes són inhàbils).
En cas d'herència, serà de sis mesos comptats des de la data de la mort del causant, prorrogables fins a un any si així ho sol·licita el subjecte passiu. (veure tràmit Pròrroga per a la presentació de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana, Plusvàlua)
Presentació: Presencialment a l’oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic, amb cita prèvia.
Podeu demanar cita prèvia per la web, o trucant al telèfon 934832813.
Telemàticament des del portal de l’ORGT
Òrgan gestor: - Departament de Gestió i Control d'Ingressos
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Pagament de taxes:

Pagament de l’Impost
La quota total a pagar es determina en aplicació dels articles 7 i 8 de l'ordenança fiscal núm. 4 que regula l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Podeu conèixer l'import aproximat a l'enllaç Simulació càlcul de l'IIVTNU (plusvàlua).
Si, en el moment de la presentació, no es pot fer el càlcul de la plusvàlua i escolliu la presentació telemàtica, o esteu obligats a relacionar-vos amb l’administració per mitjans electrònics, podeu emplenar el formulari que trobareu en el següent enllaç i l’ORGT us enviarà la notificació amb el document de pagament en format electrònic i us avisarà amb un missatge de correu electrònic o un SMS quan la notificació estigui disponible.”

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Escriptura pública