Autoliquidació de l'IVTM
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Estan subjectes al pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica tots els propietaris de vehicles donats d'alta a la ciutat de Badalona. L'alta del vehicle s'haurà de comunicar a la Prefectura de Trànsit. El tràmit dependrà de si el vehicle és nou o de segona mà.

Vehicles nous
Per tal de matricular el vehicle a la Prefectura de Trànsit, i donar-lo d'alta al padró de vehicles de l'Ajuntament de Badalona, s'ha de liquidar l'IVTM d'acord amb les tarifes vigents. La quota es prorrateja per trimestres naturals i el pagament de la part proporcional de l'any s'ha de fer mitjançant autoliquidació. Aquest tràmit és telemàtic, a travès del web de l'ORGT.

Vehicles transferits (de segona mà)
La venda o transferència d'un vehicle s'ha de comunicar a la Prefectura Provincial de Trànsit presentant el justificant de pagament de l'any en curs el qual està obligat a pagar el titular del vehicle el dia 1 de gener.
Una vegada presentat el document de transferència a la prefectura, Trànsit comunica l'alta del vehicle a l'Ajuntament per incloure'l al padró de l'exercici següent.

Qui ho pot sol·licitar: La persona titular del vehicle o el representant legal degudament autoritzat.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.
Presentació:

Tramitació electrònica A través del portal de tràmits de l’ORGT Cliqueu l'enllaç. En apartat “VEHICLES”, escolliu acció “Autoliquidació IVTM” i seleccioneu municipi Badalona.

Òrgan gestor: - Departament de Gestió i Control d'Ingressos
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

-RDL 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Pagament de taxes:

- Ordenança Fiscal núm. 3, que regula l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Fitxa tècnica del vehicle (per vehicles nous)
- Permís de circulació (vehicles de segona mà)