Domiciliar un rebut
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet sol·licitar la domiciliació de tributs periòdics així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.
El cobrament dels tributs domiciliats serà anual, en la data que assenyala el calendari del contribuent, exceptuant la domiciliació bancària del l'IBI i de l'IAE que té l'avantatge del pagament fraccionat en quatre terminis per l'IBI, i en tres terminis per l'IAE.

Qui ho pot sol·licitar: El titular del rebut o el seu representant legal.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Les ordres de domiciliació bancària dels tributs s'hauran de tramitar amb una antelació mínima de 2 mesos abans del començament del període de cobrament. En cas contrari, la domiciliació tindrà efectes per a l'exercici següent.
Si l'ordre de domiciliació no és atesa per l'entitat bancària en la data de cobrament, la domiciliació es cancel·larà i no tindrà efectes per rebuts posteriors. Per mantenir-la, tindrà que presentar una nova sol·licitud.

Presentació:

Presencialment:
- Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Telefònicament: per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d'informació al contribuent de l'oficina d'Atenció Tributària. Telèfon: 934832813

Tramitació electrònica, mitjançant l’enllaç disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).
- Ordenança fiscal general.

Informació addicional:

Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Telefònicament: Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d'informació al contribuent de l'oficina d'Atenció Tributària. Telèfon: 934832813

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Dades bancàries (fotocòpia del compte bancari o anotació dels 20 dígits)
- Fotocòpia del NIF/CIF del titular del rebut
- Autorització en cas de representació
- Referència del tribut que es vol domiciliar