Gestionar els tributs domiciliats
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet la domiciliació de tributs amb pagament periòdic així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.

La domiciliació bancària del l'IBI té l'avantatge del pagament fraccionat en quatre terminis i de l'IAE tres terminis.

Per a tramitar-ho s'haurà de facilitar el NIF/CIF del titular i/o la referència del tribut que es vol domiciliar:

- Per Impost sobre Béns Immobles: La referència cadastral

- Per Vehicles (IVTM): La matrícula del vehicle

- Per IAE: La referència del document d'alta presentat a l'AEAT

- Preu públic de residus: La referència del document d'alta de l'IAE

- Guals: El número de placa

- Cementiris: El número de nínxol

- Quioscos i reserves d'aparcament: El número d'expedient de la concessió

Qui ho pot sol·licitar:

El titular del recibo o una persona autorizada.

Terminis de presentació:

Les ordres de domiciliació bancària dels tributs s'hauran de tramitar amb una antelació mínima de 2 mesos abans del començament del període de cobrament. En cas contrari, la domiciliació tindrà efectes per a l'exercici següent
Si l'ordre de domiciliació no es atesa per l'entitat bancària en la data de cobrament, la domiciliació es cancel·larà i no tindrà efectes per rebuts posteriors. Per mantenir-la, tindrà que presentar una nova sol·licitud.

Presentació:

Presencialment:
- Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Telefònicament: Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit, podeu trucar als telèfons d'informació al contribuent. Telèfon: 934832813

Tramitació electrònica, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

- Dep. Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).
- Ordenança fiscal general.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Dades bancàries (fotocòpia del compte bancari o anotació dels 20 dígits)
- Fotocòpia del NIF/CIF del titular del rebut
- Autorització en cas de representació
- Referència del tribut que es vol domiciliar