Sol·licitar un ajornament/fraccionament
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ajornament o el fraccionament en terminis del pagament d'un deute tributari i multes.

Les quantitats ajornades o fraccionades s'hauran de pagar amb interessos de demora segons el tipus fixat per a cada exercici a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

La sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'haurà de acompanyar d'aval o de qualsevol altre garantia prevista a l'art. 82 de la Llei General Tributària. Es pot sol·licitar dispensa total o parcial de la constitució de garanties al·legant i justificant la impossibilitat de presentar-la.

Requisits per a la concessió d'un ajornament o fraccionament

 • S'haurà de fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute.
 • Es pot dispensar totalment o parcialment de la constitució de garantia en els casos següents:
  • Quan els deutes siguin de quantia inferior a 18.000 € de principal.
  • Quan l'obligat al pagament no tingui béns suficients per garantir el deute i l'execució del seu patrimoni pugui afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de l'activitat econòmica respectiva, o pugui produir greus trencaments per als interessos de la hisenda municipal, en la forma prevista en l'ordenança i el reglament general de recaptació.

Els deutes es podran ajornar o fraccionar en funció de l'import del deute i la situació econòmico financera acreditada per l'interessat. En cap cas, però, es podran excedir els següents períodes màxims:

 • 12 mesos, per deutes de venciment periòdic de caràcter anual.
 • 24 mesos, quan hi concorrin deutes d'altra naturalesa o bé s'acreditin circumstàncies econòmiques excepcionals.
 • 36 mesos, quan es donin alguna de les següents circumstàncies:
  1. Quan l'ajornament o fraccionament s'acordi amb aportació d'aval bancari o qualsevol altra garantia considerada suficient per l'òrgan competent; quan el deutes o deutes pels quals es sol·licita l'ajornament o fraccionament sigui exclusivament en concepte de l'Impost sobre béns immobles o quan el sol·licitant sigui persona física amb domicili fiscal al municipi i tingui acreditat ser propietari de l'esmentat domicili, trobant-se l'immoble de residència lliure de càrregues o amb càrregues per un import inferior al seu valor cadastral.
  2. Quan l'Administració tributària notifiqui simultàniament liquidacions o provisions de constrenyiment corresponents a diferents exercicis o bé quan la liquidació objecte d'ajornament/fraccionament sigui en concepte de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritada per transmissions mortis causa.
 • 48 mesos, quan es donin simultàniament circumstàncies recollides en els dos subapartats anteriors.
Qui ho pot sol·licitar:

El titular del rebut o una persona autoritzada.
Si el titular del rebut és una persona jurídica, haurà d'aportar autorització i poders del representant legal de l'empresa.

Òrgan gestor:

- Dep. Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Ordenança fiscal general i les ordenances reguladores dels tributs municipals.

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Full amb les dades bancàries del compte on es vol domiciliar el pagament del deute fraccionat/ajornat (Fotocòpia del núm. de compte de la llibreta d'estalvis o acreditació de l'entitat financera, segellada, dels titulars del compte amb el segell de l'entitat bancària).
- Aval o qualsevol altra garantia prevista a l'art. 82 de la Llei General Tributària.
- Documentació acreditativa del motiu de la dispensa de garanties, si es sol·licita.