Tributs pendents de pagament
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit li permet consultar quins rebuts i multes té pendents, fer el pagament el línia amb qualsevol targeta bancària vigent, o imprimir una còpia per tal de fer el pagament a la caixa o banc que prefereixi.

Qui ho pot sol·licitar:

El titular del recibo o un representado autorizado. 

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Presentació:

Presencialment:
- Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
- Oficines d'Atenció al Ciutadà

Tramitació electrònica, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

- Dep. Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).
- Ordenança fiscal general.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- NIF/CIF del titular del rebut o de la persona autoritzada.
- Document autoritzant a la persona.
- Referència del tribut que es vol consultar.
- Per Impost sobre Béns Immobles: La referència cadastral.
- Per Vehicles (IVTM): La matrícula del vehicle.
- Per IAE: La referència del document d'alta presentat a l'AEAT.
- Preu públic de residus: La referència del document d'alta de l'IAE.
- Guals: El número de placa.
- Cementiris: El número de nínxol.
- Quioscos i reserves d'aparcament: El número d'expedient de la concessió.