Certificat urbanístic bàsic
Tornar

datos de la subsección
Descripció:


Finalitat:

Sol·licitud d'un certificat del planejament en tràmit, de la classificació i de la qualificació d'una parcel·la.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Tot l'any

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Plànol de la Ciutat

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Normes urbanístiques del Pla general metropolità (PGM).
- Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Pagament de taxes:

Import fixat per art. 5 epígraf 4.2 + epígraf 2 de l'Ordenança Fiscal núm.13

Informació addicional:

 

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0069)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0069)
- Autorització representació
- Plànol d’emplaçament