Reserves d'estacionament per obres
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

La llicència de reserva d'estacionament suposa l'autorització de l'ocupació de la via pública a causa de l'execució de determinades obres.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, per sí mateixa o a través d’un representant, que sigui responsable de les obres.

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania, abans cal demanar cita prèvia. 

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Manteniment de Senyalització Viaria i Mobiliari Urbà

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d'octubre).
- Ordenança Municipal de circulació de vehicles a Badalona (BOP de 6 d'octubre de 2008).

Pagament de taxes:

Ordenança fiscal núm.20, relativa a la taxa per entrada de vehicles i reserves d'espais.

Informació addicional:

Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0170)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0170)
- Proposta del pla de desviament.
- Pla de senyalització de les propostes.
- Autorització representació