Recurs de reposició a un expedient de disciplina d'obres
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Recurs de potestatiu de reposició en relació amb una resolució d'un expedient de disciplina d'obres.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica que sigui part interessada a l'expedient.

Les persones que actuen en representació d’un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç

Terminis de presentació:

El termini màxim per interposar el recurs és d'un mes des de la recepció de la notificació de la resolució definitiva. Un cop transcorregut aquest termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu, sens perjudici, si s'escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Disciplina Ciutat

Termini de resolució:

6 mesos

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme .
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Pagament de taxes:

Gratuït

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Recurso
- Otra documentación que considere conveniente