Vista d'un expedient d'obres
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud per a consultar expedients amb la finalitat de comprovar o obtenir dades d'edificis construïts.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física o jurídica que sea parte interesada en el expediente.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor: Departament de Llicències d'obres
Termini de resolució:

Temps límit per obtenir la vista de l'expedient: 15 dies.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pagament de taxes:

Gratuït, salvat les còpies que es sol·licitin, el preu de les quals es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm.13

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Autorització representació