Llicència d'obres majors
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de llicència d'obres de nova planta (pot incloure l'enderroc de les edificacions existents).
Requisits previs
Els instruments de planejament i gestió corresponents han d'estar aprovats definitivament.
En cas que la finca es trobi inclosa dins dels supòsits definits a l'art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat segons l'art. 16 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, no es podran autoritzar obres de nova planta.
Es recomana l'obtenció del corresponent informe d'aprofitament urbanístic.
La realització de la corresponent comunicació o sol·licitud de llicència, si hi ha activitat que ho requereixi.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques i els sol·licitants de llicències d'obres estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. 

Òrgan gestor:

Departament de Llicències d'Obres

Termini de resolució:

La llicència s'ha d'atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l'informe preceptiu d'una altra administració pública, aquest còmput es veurà interromput durant el termini legalment establert per a l'emissió de l'informe. Així mateix, aquest còmput també restarà interromput durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l'esmena de deficiències i es reprendrà un cop hagin estat esmenades.
Silenci administratiu
La manca de resolució expressa en el termini esmentat permetrà al sol·licitant entendre estimada la seva sol·licitud de llicència per silenci administratiu, sempre i quan no s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística o el planejament urbanístic o bé es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Efecte del silenci administratiu: Estimatori
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'Habitatge.
- Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i posteriors modificacions.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.
- Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14/07/76 (BOP 19/07/76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d'urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06/08/2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l'Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22/05/2007).
- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat.
- Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE del 25/10/1997).
- Reial Decret Llei 1/98, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per l'accés als serveis de telecomunicació (BOE del 28/02/1998).
- Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona (BOP 18/11/2003).
- Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27/12/2011).
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574 de 16/02/2006).
- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Ordre de 29 de maig de 1989 sobre estadístiques d'edificació i habitatge (BOE 129 de 31/05/1989).
- Altra legislació i normativa vigent, segons l'àmbit d'aplicació.

Pagament de taxes: Taxes
Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques, i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.
La quota a pagar s'obtindrà per aplicació dels drets fixats en l'annex d'aquestes ordenances.

Impost
Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l'impost sobre construccions i obres regulat a l'ordenança fiscal núm. 5.
L'import de l'ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l'obra amb la quota resultant d'aplicar els mòduls de valoració detallats a l'annex de l'ordenança fiscal núm. 5.

En quant al pagament de les quotes generades en concepte de Taxa i d’Impost de Construccions, podeu emplenar el formulari que trobareu a https://orgt.cat/notificacions per rebre, en format electrònic, la notificació amb el document de pagament, i un avís amb un missatge de correu electrònic, o un SMS, quan la notificació estigui disponible.

Beneficis fiscals
Les ordenances fiscals que regulen la taxa i l’Impost contemplen diferents supòsits amb benefici fiscal (art. 8 de l’ordenança fiscal núm. 14, i art 3 de l’ordenança fiscal núm. 5)
Per tal que siguin aplicats, si vostè reuneix els requisits, s’han de sol·licitar amb la presentació de la sol·licitud de llicència o amb la comunicació de l’obra, aportant la documentació acreditativa.
Informació addicional:

La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis per a començar les obres o per acabar-les, o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres (art. 189.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).
Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres per la meitat del termini de què es tracti (art. 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).
Un cop finalitzades les obres, caldrà comunicar a l'ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions amb la presentació de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada (art. 64.4 de la Llei 3/2012, el qual modifica l'art. 187 del text refós de la Llei d'urbanisme). El certificat final d'obres haurà d'anar visat pel col·legi professional corresponent.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Comunicació inici obres (F0024)

Declaració responsable tècnic competent (F0025)

Manifestació contractista

Sol·licitud de llicència urbanística d'obres majors (F0031)

Sol·licitud llicència urbanística d'obres majors de caràcter permanent provisional (F0023)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud
- Sol·licitud normalitzada
- Fotografies de la finca o solar.
- Projecte bàsic amb el contingut que disposa l'art. 24 de les OME.
- Autorització representació legal
B. Documentació complementària imprescindible per obtenir la llicència
- Fulls d'assumeixos del tècnic/s competents de direcció d'obres. En els casos que s'especifiquen a l'art. 129.2 de les OME, caldrà especificar la màxima permanència. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/de la tècnic/a competent degudament complimentat.
- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició d'acord amb la legislació vigent.
- Qüestionari segons model de la Generalitat de Catalunya. (Ordre de 20.05.1989).
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons el pressupost d'execució material.
- Justificació del compliment de la normativa vigent pel que fa a la captació d'energia solar per a usos tèrmics i d'altra normativa mediambiental.
B.1 Si escau
- Document emès per la Generalitat de Catalunya o el Ministerio de Fomento què acrediti la presentació del projecte de Telecomunicacions.
- Fitxa, signada pel tècnic/a, del compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'Ecoeficiència en els edificis (art. 8).
- Fitxa original del compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió i Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per baixa tensió).
- Si la finca es troba inclosa al catàleg de Patrimoni documentació requerida segons el cas
- Si la finca es troba inclosa dins del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila documentació requerida segons el cas.