Pròrroga del termini de l'inici de les obres
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de pròrroga del termini d'inici de les obres en relació a una llicència anteriorment atorgada, si es sol·licita de manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts (art. 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).
Requisits previs
Llicència d'obra major atorgada.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.
Terminis de presentació:

La sol·licitud s'haurà de presentar abans que s'exhaureixi el termini establert per l'inici de les obres.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, els sol·licitants de llicències d’obres i les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Llicències d'Obres

Termini de resolució:

La pròrroga s'ha d'atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la pròrroga sigui necessari l'informe preceptiu d'una altra administració pública, aquest còmput es veurà interromput durant el termini legalment establert per a l'emissió de l'informe. Així mateix, aquest còmput també restarà interromput durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l'esmena de deficiències i es reprendrà un cop hagin estat aquestes esmenades.
Silenci administratiu
La manca de resolució expressa en el termini esmentat permetrà al sol·licitant entendre estimada la seva sol·licitud de llicència per silenci administratiu, sempre i quan no s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística o el planejament urbanístic o bé es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Efecte del silenci administratiu: Estimatori
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Altra legislació i normativa vigent, segons l'àmbit d'aplicació.

Pagament de taxes:

Taxes
Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques, i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.
La quota a pagar s'obtindrà per aplicació dels drets fixats en l'annex d'aquestes ordenances

En quant al pagament de les quotes generades en concepte de Taxa podeu emplenar el formulari que trobareu a https://orgt.cat/notificacions per rebre, en format electrònic, la notificació amb el document de pagament, i un avís amb un missatge de correu electrònic, o un SMS, quan la notificació estigui disponible.


Beneficis fiscals
Les ordenances fiscals que regulen la taxa per llicències urbanístiques contemplen diferents supòsits amb benefici fiscal (art. 8 de l’ordenança fiscal núm. 14, i art. 3 de l’ordenança fiscal núm. 5).
Per tal que siguin aplicats, si vostè reuneix els requisits, s’han de sol·licitar amb la presentació de la sol·licitud de llicència o amb la comunicació de l’obra, aportant la documentació acreditativa.

Informació addicional:

La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis per a començar les obres o per acabar-les, o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres (art. 189.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).
Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres per la meitat del termini de què es tracti (art. 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).
Un cop finalitzades les obres, caldrà comunicar a l'ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions amb la presentació de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada (art. 64.4 de la Llei 3/2012, el qual modifica l'art. 187 del text refós de la Llei d'urbanisme). El certificat final d'obres haurà d'anar visat pel col·legi professional corresponent.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Autorització representació

Sol·licitud (F0031)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
A. Documentació per acceptar a tràmit la sol·licitud
- Sol·licitud (Formulari F0031)
- Fotografies de l'estat actual de l'obra.