Comunicació obres que no modifiquin distribució, estructura, façana, en finques no incloses en el Catàleg Patrimoni ni fora d'ordenació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Comunicació d'obres a l'interior d'habitatges que no modifiquin distribució, estructura ni façana, en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació
Requisits previs
Els instruments de planejament i gestió corresponents han d'estar aprovats definitivament.
Es recomana l'obtenció del corresponent informe d'aprofitament urbanístic.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica o el seu representant legal. 

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, els sol·licitants de llicències d’obres i les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Llicències d'Obres

Termini de resolució:

Les obres menors subjectes al règim de comunicació prèvia sense documentació previstes en l'annex 3 es podran iniciar a partir del dia següent de la recepció d'aquella al Registre General.
La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d'obres menors quan aquesta sigui preceptiva d'acord amb l'ordenança d'obres menors.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l'Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).
- Ordenança Municipal d'Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).
- Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).
- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Altra legislació i normativa vigent, segons l'àmbit d'aplicació.

Pagament de taxes: Taxes
Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques, i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic.
La quota a pagar s'obtindrà per aplicació dels drets fixats en l'annex d'aquestes ordenances.

Impost
Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l'impost sobre construccions i obres regulat a l'ordenança fiscal núm. 5.
L'import de l'ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l'obra amb la quota resultant d'aplicar els mòduls de valoració detallats a l'annex de l'ordenança fiscal núm. 5.

En quant al pagament de les quotes generades en concepte de Taxa i d’Impost de Construccions, podeu emplenar el formulari que trobareu a https://orgt.cat/notificacions per rebre, en format electrònic, la notificació amb el document de pagament, i un avís amb un missatge de correu electrònic, o un SMS, quan la notificació estigui disponible.

Beneficis fiscals
Les ordenances fiscals que regulen la taxa i l’Impost contemplen diferents supòsits amb benefici fiscal (art. 8 de l’ordenança fiscal núm. 14, i art 3 de l’ordenança fiscal núm. 5)
Per tal que siguin aplicats, si vostè reuneix els requisits, s’han de sol·licitar amb la presentació de la sol·licitud de llicència o amb la comunicació de l’obra, aportant la documentació acreditativa.
Informació addicional:

Les obres subjectes al règim de comunicació sense documentació tècnica (assabentat), s'hauran de concloure en el termini de tres mesos a comptar des de la data en què es comuniqui a l'Ajuntament, segons l'art. 12.3 de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).
No es podran continuar les obres una vegada transcorregut el termini corresponent. No obstant això, si les obres no haguessin finalitzat, la persona interessada pot sol·licitar la pròrroga del termini abans de la finalització del termini de vigència de l'acte de control previ, segons l'art. 12.4 de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).
En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors.
Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Autorització representació

Sol·licitud (F0029)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
A. Documentació mínima per acceptar la comunicació
- Comunicació (Formulari F0029)
- Autorització representació