Obres menors de reformes interiors de locals i habitatges que modifiquin distribució i no afectin a l'estructura
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de llicència de reformes interiors d'habitatges que modifiquin la distribució i no afectin a l'estructura de l'edifici
Requisits previs
Els instruments de planejament i gestió corresponents han d'estar aprovats definitivament.
En cas que la finca es trobi inclosa dins dels supòsits definits a l'art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat segons l'art. 16 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, es podrà autoritzar, si escau, obres i usos provisionals. La sol·licitud de la llicència s'haurà de tramitar amb caràcter provisional.
Es recomana l'obtenció del corresponent informe d'aprofitament urbanístic.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, els sol·licitants de llicències d'obres i les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Llicències d'Obres

Termini de resolució:

La llicència s'ha d'atorgar o denegar de manera motivada en el termini d'un mes. Aquest termini començarà a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l'informe preceptiu d'una altra administració pública, aquest còmput es veurà interromput durant el termini legalment establert per a l'emissió de l'informe. Així mateix, aquest còmput també restarà interromput durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l'esmena de deficiències i es reprendrà un cop hagin estat esmenades.
Silenci administratiu
La manca de resolució expressa en el termini esmentat permetrà al sol·licitant entendre estimada la seva sol·licitud de llicència per silenci administratiu, sempre i quan no s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística o el planejament urbanístic o bé es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Efecte del silenci administratiu: Estimatori
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Pla General Metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 14.07.76 (BOP 19.07.76), modificació de les Normes Urbanístiques aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008) i modificació de les Ordenances Metropolitanes de l'Edificació aprovada definitivament pel Ple el 27.03.2007 (BOP 22.05.2007).
- Ordenança Municipal d'Obres Menors a Badalona aprovada pel Ple el 30 de juny de 2009 (BOPB 13.07.2009).
- Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Badalona aprovada pel Ple el 29 de novembre de 2011 (BOPB 27.12.11).
- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Altra legislació i normativa vigent, segons l'àmbit d'aplicació.

Pagament de taxes: Taxes
Ordenança fiscal núm. 14, que regula la Taxa per Llicències Urbanístiques, i Ordenança fiscal núm. 23 que regula la Taxa per activitats en el domini públic. La quota a pagar s'obtindrà per aplicació dels drets fixats en l'annex d'aquestes ordenances.

Impost
Ordenança fiscal núm. 5 que regula l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La realització de construccions, instal·lacions i obres està subjecte a pagament de l'impost sobre construccions i obres regulat a l'ordenança fiscal núm. 5.
L'import de l'ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l'obra amb la quota resultant d'aplicar els mòduls de valoració detallats a l'annex de l'ordenança fiscal núm. 5.

En quant al pagament de les quotes generades en concepte de Taxa i d’Impost de Construccions, podeu emplenar el formulari que trobareu a https://orgt.cat/notificacions per rebre, en format electrònic, la notificació amb el document de pagament, i un avís amb un missatge de correu electrònic, o un SMS, quan la notificació estigui disponible.

Beneficis fiscals
Les ordenances fiscals que regulen la taxa i l’Impost contemplen diferents supòsits amb benefici fiscal (art. 8 de l’ordenança fiscal núm. 14, i art 3 de l’ordenança fiscal núm. 5)
Per tal que siguin aplicats, si vostè reuneix els requisits, s’han de sol·licitar amb la presentació de la sol·licitud de llicència o amb la comunicació de l’obra, aportant la documentació acreditativa.
Informació addicional:

La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis per a començar les obres o per acabar-les, o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres (art. 189.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme).
Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres per la meitat del termini de què es tracti (art. 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme).
En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors.
Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Autorització representació

Comunicació d’inici d’obres (F0024)

Declaració responsable tècnic/a competent (F0025)

Manifestació del/a contractista

Sol·licitud de llicència d'obres menors de caràcter provisional (F0027)

Sol·licitud llicència urbanística d'obres menors (F0026)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
A. Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud
- Sol·licitud normalitzada
- Fotografies de la finca o solar.
- Projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessa/da (incloent-hi memòria, plànols i pressupost d'execució material). El projecte haurà de contenir el que disposa l'art. 24 de les OME.
- Autorització representació
B. Documentació imprescindible per obtenir la llicència
- Full d'assumeix del tècnic/s competents de direcció d'obres. Si en aquests documents no hi constés el visat, caldrà aportar la declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons el pressupost d'execució material.
- Si cal informe de la DGPEIS annexos I i II de la Llei 3/2010, formularis SP01, SP02 i còpia de la documentació tècnica.
B.1 En cas que la finca es trobi inclosa dins dels supòsits definits a l'art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, per a l'autorització provisional
- Memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres.
- Model normalitzat per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional.