Vista d'expedients de disciplina urbanística
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud per a consultar expedients de disciplina urbanística

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica que sigui part interessada en l’expedient. 

Las persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registro d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Pagament de taxes:

Gratuït, excepte les còpies que es sol·licitin, el preu de les quals es troba regulat a l'Ordenança fiscal núm.13

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Autorització representació