Informe urbanístic bàsic
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'informació del planejament vigent, en tràmit, així com de la classificació i qualificació d'una parcel·la.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica.

Les persones que actuen en representació d’un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.

Terminis de presentació:

Tot l'any

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Plànol de la Ciutat

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Normes urbanístiques del Pla general metropolità (PGM).
- Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Pagament de taxes:

Import fixat per art. 5, epígraf 4.2 de l'Ordenança Fiscal núm.13

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud (F0073)
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0073)
- Autorització representació