Recurs i/o al·legacions contra un procediment sancionador per infracció de trànsit
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Presentar al·legacions i/o recursos en relació a un procediment sancionador per infracció de trànsit 

Qui ho pot sol·licitar: Ho poden sol·licitar totes les persones interessades a l’expedient, en concret el titular de la infracció, la persona identificada com a conductor o la persona degudament autoritzada.

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Presentació:

Presencialment, al Servei d’Atenció a la Ciutadania.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

Termini de resolució: 3 mesos
Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:

- Ordenança municipal de circulació de Badalona.

- Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública.

- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Informació sobre l'estat d'un expedient

Per a obtenir la informació sobre l’estat de tramitació d’un expedient del procediment sancionar per d’infracció de la normativa de trànsit es pot trucar als telèfons 934 832 600, extensions 5037 i 5051, 934 832 861 (en horari de 8:30 a 13:30h) o enviar correu electrònic a cgomez@badalona.cat, ihernandez@badalona.cat , colivares@badalona.cat

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Recurs
- Si el tràmit és presencial, NIF o NIE del titular de la infracció o de la persona identificada com a conductor
- Si és persona autoritzada i el tràmit és presencial, original del seu NIF o NIE
- Si és persona autoritzada, l’autorització per a realitzar el tràmit
- Si és persona autoritzada, NIF o NIE del titular de la infracció o de la persona identificada com a conductor.