Exercici del dret d'accés a la informació pública
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració Pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Qui ho pot sol·licitar: La persona física, més gran de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Dacord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés es regularà per la seva normativa específica, i supletòriament per la Llei 19/2014.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Terminis de presentació:

Es pot presentar en qualsevol moment.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina. D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Termini de resolució:

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Efecte del silenci administratiu: Estimatori

La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.

El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública

Recursos:

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 37/2007. de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector púlic

Pagament de taxes:

L’accés a la informació pública és gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal

Informació addicional:

D’acord amb l’article 17 de la llei 19/2014, la reutilització de dades es pot fer de dues modalitats: una, en principi lliure, i una altra supeditada a l’obtenció d’una llicència de reconeixement de creative commons.

- Primera modalitat: la reutilització de dades es lliure i no està subjecta a limitacions, excepte les condicions bàsiques de l’art. 8 de la Llei 37/2007: citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació, especificació de la data de l’última actualització, indicació de la finalitat de la reutilització de dades personals i impossibilitat de identificació dels interessats afegint noves dades. En qualsevol cas caldrà garantir que la informació no és divulgada, reproduïda o utilitzada amb finalitats que puguin generar un perjudici, ja sigui en compliment de la normativa de protecció de dades, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o dels mateixos serveis, béns i valors públics.

- Segona modalitat: la reutilització de dades, si escau, se subjecta a l’obtenció d’una llicència de reconeixement de Creative Commons.


La persona sol·licitant pot demanar un certificat de les condicions de reutilització de la informació pública. 

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud