Inscripció a la borsa de treball de l'Ajuntament de Badalona
Tornar

datos de la subsección
Descripció:

La persona candidata declara que té la titulació i formació que es fa constar en la sol·licitud.

La documentació que ho acredita podrà ser requerida en qualsevol moment pels serveis municipals. En el supòsit que no es pugui acreditar, la persona candidata serà baixa de manera immediata de la borsa de treball.

Finalitat:

Inscripció com a candidat a la bossa de treball de l'Ajuntament de Badalona

Qui ho pot sol·licitar: Persones majors d’edat.
Terminis de presentació:

Tot l'any

Òrgan gestor:

Departament de Recursos Humans

Termini de resolució: 3 mesos
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

No s'apliquen taxes per a la inscripció a la borsa.

Informació addicional:

La persona candidata no ha d'aportar cap documentació per a la inscripció. 

La documentació que acredita estar en possessió de la titulació requerida, així com la que es determini segons el lloc de treball, s'haurà d'aportar quan sigui requerida durant el procés de selecció.

En cas que no s'acrediti formalment, la persona candidata serà baixa de forma immediata de la borsa de treball.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid