Renúncia d'un dret funerari
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Renuncia a la titularitat d'una concessió de dret funerari a favor de l'Ajuntament.
Aquest tràmit permet renunciar a una concessió de dret funerari d'aquelles sepultures que no continguin cadàvers o restes, o bé aquelles en les que faci més de dos anys que no s'hi hagin produït inhumacions, a petició de la persona titular del dret i a favor de l'Ajuntament.
Requisits previs
- Si la persona titular de la concessió està difunta, per sol·licitar la renúncia cal demostrar la relació familiar amb aquesta.
- En cas de renúncia i trasllat de restes a un altra sepultura dels cementiris de la ciutat caldrà tramitar la sol·licitud de trasllat de restes.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones titulars d'un dret funerari o qui actuï en la seva representació.
Les persones que actuïn en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.
Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Terminis de presentació:

Durant tot l'any

Presentació: Presencialment, a l'Oficina de Registre del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.
D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Òrgan gestor:

 Departament Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït.

Informació addicional: Se puede solicitar cita previa
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0092)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0096)
- Autorització per actuar en representació de la persona interessada
- Certificat d’incineració o defunció del titular de la concessió, si escau
- Document acreditatiu de la relació familiar amb el titular difunt que permeti fer la renúncia (llibre de família, acceptació d’herència)