Bonificació de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM) poc contaminants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet la sol·licitud d’una bonificació en l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica:

a) Bonificació del 50% pels turismes, vehicles mixts adaptats, autobusos, camions o furgonetes que siguin:

- de benzina amb homologació Euro 6 o superior i emissions inferiors a 120gr/km.

- híbrids amb motor tèrmic de benzina amb homologació Euro 6 o superior i emissions inferiors a 120gr/km, o que utilitzin exclusivament GLP, gas natural o biogàs.


b) Bonificació del 75% pels turismes, vehicles mixts adaptats, autobusos, camions o furgonetes que siguin:

- 100% elèctrics d’autonomia estesa.

- hídrids endollables amb una autonomia mínima de 40 km

- amb combustible hidrogen.

Aquests beneficis només seran aplicables a l’any de la primera matriculació del vehicle i els 4 posteriors.

Qui ho pot sol·licitar: Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Presentació:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic, amb cita prèvia.
Podeu demanar cita prèvia per la web o trucant al telèfon 934832813

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).

Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal General

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Declaració Responsable (F0079)

Sol·licitud (F0078)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0078)
- Declaració responsable (Formulari F0079)
- Fitxa tècnica del vehicle (només s'ha d'aportar si s'oposa a la verificació de les dades per part de l'Ajuntament)
- Autorització representació