Bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) històrics o matriculats fa més de 25 anys
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet la sol·licitud d'una bonificació del 100% de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, per als vehicles històrics i pels vehicles de més de 25 anys .

Qui ho pot sol·licitar: Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç
Presentació:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic, amb cita prèvia.
Podeu demanar cita prèvia per la web o trucant al telèfon 934832813

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).

- Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

- Ordenança Fiscal General.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Declaració Responsable (F0081)

Sol·licitud (F0080)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0080)
- Declaració responsable (Formulari F0081)
- Fitxa tècnica del vehicle (només s'ha d'aportar si s'oposa a la verificació de les dades per part de l'Ajuntament)
- Autorització representació