Exempció per discapacitat de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet la sol·licitud d'una exempció de pagament en l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica, per als vehicles matriculats a nom de persones amb una discapacitat en grau del 33% o superior.
Només és possible tenir aquest benefici fiscal en un vehicle.  En cas que ja gaudiexi d’aquest benefici en un altre vehicle, haurà de renunciar a l’exempció en el vehicle que ho tenia aplicat, indicant la matricula.

Qui ho pot sol·licitar: Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Presentació: Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic, amb cita prèvia.
Podeu demanar cita prèvia per la web o trucant al telèfon 934832813
Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).

- Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

- Ordenança Fiscal General.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Informació addicional:

En cas que no s'autoritzi a l’Ajuntament de Badalona a consultar les dades del grau de discapacitat a l’Institut Català d’Assistència i serveis socials de la Generalitat de Catalunya (ICASS), caldrà aportar la resolució emesa per l'òrgan competent on es qualifica el grau de discapacitat, i en cas que aquesta hagi estat emesa fa més de dos anys, també certificat actual de la seva vigència.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0082)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a apotar
- Sol·licitud (Formulari F0082)
- Documentació que acrediti el grau de discapacitat (només l'ha d'aportar si s'ha oposat a la verificació de dades per l'Ajuntament)
- Autorització representació