Pròrroga per a la presentació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet la sol·licitud d’una pròrroga per a la presentació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) de 6 mesos en les transmissions mortis-causa. Aquesta pròrroga s’afegeix als 6 mesos a partir de la data de defunció, que la legislació estableix com a termini per fer l’autoliquidació de l’impost.

Qui ho pot sol·licitar: Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Dintre dels 6 mesos posteriors a la data de defunció.

Presentació:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic, amb cita prèvia.

Podeu demanar cita prèvia per la web o trucant al telèfon 934832813

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Efecte del silenci administratiu: Estimatori

Sempre que s’hagi sol.licitat dintre del termini legal de presentació, i s’hagi adjuntat la documentació corresponent, cal entendre-la concedida.

Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).

- Ordenança Fiscal 4a, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0084)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0084)
- Certificat de defunció
- Certificat d'últimes voluntats
- Testament
- Escriptura d’acceptació d’herència o relació dels bens amb les escriptures anteriors de les finques objecte de transmissió
- Rebuts d’IBI de les finques objectes de transmissió
- Autorització representació