Bonificació IBI per a famílies nombroses
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet la sol·licitud d’una bonificació en l’impost sobre béns immobles per al seu habitatge habitual:
Aquest benefici queda condicionat al compliment de les següents condicions:

- Tenir en vigor el títol de família nombrosa atorgat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya o altre organisme competent (vigent 1 de gener de l’any en curs)

- Que tots els integrants de la família estan empadronats en el mateix domicili, i aquest és el seu domicili habitual.

- Que ni el subjecte passiu, ni els altres integrants de la família, siguin titulars de més bens urbans que el que motiva aquest benefici tributari (llevat de 1pk i/o traster considerat annex a l’habitatge).

- Que ni el subjecte passiu, ni els altres integrants de la família nombrosa són titulars de deutes pendents en període executiu amb aquesta Hisenda municipal.

- Que el valor cadastral d’aquesta finca és inferior al que assenyala l’ordenança per poder gaudir-ne.

Aquesta bonificació és variable en funció del valor cadastral de la finca i dels membres de la família, poguent anar des del 30% fins al 90%.
En cas de concedir-se, tindrà la mateixa vigència que el carnet de família nombrosa, de manera que quan s’hagi de renovar aquest, la bonificació també haurà de sol·licitar-se de nou.

Qui ho pot sol·licitar: Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Presentació: Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic, amb cita prèvia.
Podeu demanar cita prèvia per la web o trucant al telèfon 934832813
Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).

- Ordenança Fiscal 1a, reguladora de l’impost sobre béns immobles

- Ordenança Fiscal General.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0083)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0083)
- NIF/NIE del titular del rebut.
- Títol de família nombrosa (només si s'oposa a la verificació de dades per l''Ajuntament)
- En cas de separació, sentència que acrediti l’atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars
- Autorització representació