Sol·licitud de subvenció en l'àmbit de Feminismes i polítiques LGTBIQ
Tornar

datos de la subsección
Descripció:


Finalitat: L'objectiu d'aquesta línia de subvenció és promoure la construcció d’una Badalona igualitària, inclusiva i feminista.  
S'inclouen en aquesta línia de subvencions:
- Programes d’informació, atenció i assessorament a les dones i les persones LGTBIQ+.
- Activitats de formació i sensibilització sobre perspectiva de gènere i/o drets de les dones i persones LGTBIQ+.
- Activitats en col·laboració amb la xarxa educativa i social de la ciutat entorn la coeducació.
- Projectes i/o activitats de promoció de la participació de les dones, d’enfortiment de les xarxes de dones i/o de la dinamització d’espais de suport entre dones.
- Projectes per promoure la participació interna a les entitats.
- Activitats de promoció dels drets de les dones i persones LGTBIQ+ i/o la història de les Dones.
- Projectes de millora de la inclusió social de les dones LGTBIQ+ i les dones en els diferents àmbits i en els diversos cicles de la vida.
- Projectes/Activitats de prevenció de l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
Qui ho pot sol·licitar: Podran ser beneficiaris de les subvencions, les associacions i entitats LGTBIQ+ i les associacions i entitats de dones que tinguin la seva activitat i la seva seu principal domiciliada a Badalona, els seus projectes, programes o accions han d’anar destinats a la promoció de l’equitat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació de persones lesbianes, gais, transgènere, bisexuals i intersexuals, així com l’apoderament de les dones en tots els àmbits de la vida i en tots els seus cicles vitals.
Terminis de presentació: 31/08/2023 00:01:00 - 29/09/2023 23:59:00
Convocatòria publicada en el BOPB del 30/08/2023
20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el diari oficial
Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Feminismes

Termini de resolució:

 

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- RDL 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)
- Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2023

Informació addicional:

 

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa Programa / pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaració Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvención (Formulari F0109)
- Annexe: Fitxa de programa/ pressupost (Formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor.(Formulari F0112)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composición de la Junta Directiva de la entidad
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.
La solicitud esta fuera de plazo