Sol·licitud de subvenció per a projectes, programes o accions en l'àmbit de Cooperació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

La finalidad de estas subvenciones concedidas por parte del Ayuntamiento dentro de los límites establecidos en los presupuestos municipales, es la de apoyar el trabajo de interés público que desarrolla el tejido asociativo de la ciudad que trabaja en el marco de la cooperación y la solidaridad internacional, así como en la sensibilización ciudadana de estos temas, y que complementan las competencias municipales y fomentan los intereses generales de la ciudad de Badalona.

Els objectius, prioritats i principis que han de contemplar els projectes presentats són els següents:  Governabilitat democràtica, dignitat i drets dels pobles i les persones, enfortiment del teixit social, enfortiment del teixit productiu i de les formes alternatives de producció econòmica, cultura per la pau i defensa dels drets humans, perspectiva de gènere, respecte i millora del medi ambient, generar i impulsar dinàmiques que fomentin l’autogestió, l’autonomia i l’autosuficiència, incidint sobre les causes estructurals de la realitat sobre la qual s’està intervenint.

Els projectes han de ser sostenibles sense generar noves dependències nord-sud i sense comprometre els recursos propis de les poblacions del sud per les generacions actuals i futures i respondre a la següent priorització:

- Són una prioritat de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat els països i els pobles que són víctimes de situacions de pobresa, d’emergència o de transgressió dels drets humans.

- Són geogràficament prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània, especialment els del Magrib, els de l’Amèrica Llatina, els de l’Àfrica subsahariana.

- Països de les zones precedents on existeix un agermanament institucional o d’entitats de la ciutat socialment representatives

- Països d’aquestes zones on hi hagi un volum important de persones immigrants a la nostra ciutat.

Qui ho pot sol·licitar:

Además de los requisitos exigidos en la parte común de estas Bases, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos y su acreditación mediante la aportación de los documentos, junto con la solicitud:

- Entidad sin ánimo de lucro, debidamente constituida, inscrita en el Registro Municipal de Entidades de Badalona, al menos un año antes de la presentación de la solicitud de subvención.

- Los Estatutos de las entidades solicitantes deben recoger finalidades orientadas a la cooperación, solidaridad y desarrollo. En caso de no estar recogidas en los Estatutos estas finalidades, acreditar el acuerdo de la asamblea de la entidad con el compromiso de poner en marcha el proyecto por el que se solicita subvención.

- Compromiso de la entidad de realizar en Badalona acciones de sensibilización referentes al proyecto.

- Que hayan justificado en forma cualquier subvención anteriormente otorgada por el Ayuntamiento, excepto en aquellos casos en que no haya transcurrido el correspondiente plazo de justificación.

Terminis de presentació: 05/10/2021 00:00:00 - 04/11/2021 00:01:00

Del 5 d'octubre al 3 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Cooperació

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)

Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

Seran subvencionables les despeses en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Ficha programa i pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0114)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud subvenció (Formulario F0109)
- Annexe: Fitxa programa / pressupost (F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria y pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor. (Formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (formulari F0113)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l'entitat
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0114)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Vàlid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.