Sol·licitud de subvenció per a projectes, programes o accions en l'àmbit de Cooperació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

La finalitat d’aquestes subvencions és la de donar suport al treball d'interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat que treballa en el marc de la cooperació i la solidaritat internacional, així com en la sensibilització ciutadana d’aquests temes, i que complementen les competències municipals i fomenten els interessos generals de la ciutat de Badalona.

Els objectius, prioritats i principis que han de contemplar els projectes presentats són els següents:  Governabilitat democràtica, dignitat i drets dels pobles i les persones, enfortiment del teixit social, enfortiment del teixit productiu i de les formes alternatives de producció econòmica, cultura per la pau i defensa dels drets humans, perspectiva de gènere, respecte i millora del medi ambient, generar i impulsar dinàmiques que fomentin l’autogestió, l’autonomia i l’autosuficiència, incidint sobre les causes estructurals de la realitat sobre la qual s’està intervenint.

Els projectes han de ser sostenibles sense generar noves dependències nord-sud, i sense comprometre els recursos propis de les poblacions del sud per les generacions actuals i futures. Els projectes hauran de respondre a la següent priorització:

- Són una prioritat de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat els països i els pobles que són víctimes de situacions de pobresa, d’emergència o de transgressió dels drets humans.

- Són geogràficament prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània, especialment els del Magrib, els de l’Amèrica Llatina, els de l’Àfrica subsahariana.

- Països de les zones precedents on existeix un agermanament institucional o d’entitats de la ciutat socialment representatives

- Països d’aquestes zones on hi hagi un volum important de persones immigrants a la nostra ciutat.

Qui ho pot sol·licitar: A més dels requisits exigits a la part comuna d'aquestes Bases, serà necessari el compliment dels següents requisits específics i la seva acreditació mitjançant l'aportació dels documents, juntament amb la sol·licitud:
- Entitat sense ànim de lucre, degudament constituïda, inscrita al Registre Municipal d'Entitats de Badalona, almenys un any abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció.
- Els Estatuts de les entitats sol·licitants han de recollir finalitats orientades a la cooperació, solidaritat i desenvolupament. En cas de no estar recollides als Estatuts aquestes finalitats, acreditar l'acord de l'assemblea de l'entitat amb el compromís de posar en marxa el projecte pel qual se sol·licita subvenció.
- Compromís de l'entitat de realitzar a Badalona accions de sensibilització referents al projecte.
- Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en què no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
Terminis de presentació: 31/08/2023 00:01:00 - 28/09/2023 23:59:00
Convocatòria publicada en el BOPB del 30/08/2023
20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el diari oficial
Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Cooperació

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- RDL 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)

- Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2023

Informació addicional:

Seran subvencionables les despeses en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Ficha projecte i pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud subvenció (Formulario F0109)
- Annexe: Fitxa programa / pressupost (F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria y pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor. (Formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (formulari F0113)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l'entitat
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Vàlid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.
La solicitud esta fuera de plazo