Sol·licitud de subvenció en l'àmbit de Joventut
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Promoure programes, projectes i/o activitats d’interès públic local per a la població juvenil, que complementin i ampliïn les ofertes d’iniciativa pública.

Qui ho pot sol·licitar:

Las entidades que pueden optar a subvención son las entidades juveniles, las secciones juveniles de entidades generalistas y los centros recreativos de las parroquias de la ciudad.

1. Programas y proyectos anuales de funcionamiento ordinario que se realicen en espacios de ocupación del tiempo de ocio y promuevan la dinamización juvenil a nivel territorial (educación en el ocio, participación, intercambios juveniles) que sigan los siguientes criterios de actuación:

   - Gestionadas por la propia gente joven y fomenten la participación de los y las jóvenes en la vida asociativa de la ciudad

   - Formación del voluntariado y trabajo con grupos de jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 29 años


2. Programas específicos de relevancia en el campo de la dinamización y la cultura juvenil, tanto a nivel de creación y formación como difusión. En caso de que se solicite subvención por programación anual, la actividad puntual objeto de subvención específica no podrá estar incluida en la programación anual de la entidad y debe ser la primera vez que se realiza.

Las entidades podrán presentar más de un programa, proyecto y / o actividad. El cómputo total de la subvención será el resultado de la suma de cada programa, proyecto y / o actividad presentado según la valoración a partir de los criterios descritos a continuación.

Terminis de presentació: 05/10/2021 00:00:00 - 04/11/2021 00:01:00

Del 5 d'octubre al 3 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Joventut

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació .

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)
Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa Programa / pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud subveció (F0109)
- Annexe: Fitxa programa / pressupost (formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica de el menor. (Formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l’entitat
Si ja s’han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.