Sol·licitud de subvenció en l'àmbit de Joventut
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Promoure programes, projectes i/o activitats d’interès públic local per a la població juvenil, que complementin i ampliïn les ofertes d’iniciativa pública.

Qui ho pot sol·licitar: Les entitats que poden optar a la subvenció són les entitats juvenils, les seccions juvenils d'entitats generalistes i els centres recreatius de les parròquies de la ciutat.

1. Programes i projectes anuals de funcionament ordinari que es realitzin en espais d'ocupació del temps de lleure i promoguin la dinamització juvenil a nivell territorial (educació en el lleure, participació, intercanvis juvenils) que segueixin els criteris d'actuació següents:
- Gestionades per la pròpia gent jove i fomentin la participació dels i les joves a la vida associativa de la ciutat
- Formació del voluntariat i treball amb grups de joves amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys

2. Programes específics de rellevància en el camp de la dinamització i la cultura juvenil, tant pel que fa a creació i formació com a difusió. En cas que se sol·liciti subvenció per programació anual, l'activitat puntual objecte de subvenció específica no podrà estar inclosa en la programació anual de l'entitat i ha de ser la primera vegada que es realitza.

Les entitats podran presentar més d'un programa, projecte i/o activitat. El còmput total de la subvenció serà el resultat de la suma de cada programa, projecte i/o activitat presentat segons la valoració a partir dels criteris descrits en les bases específiques.
Terminis de presentació: 31/08/2023 00:01:00 - 28/09/2023 23:59:00
Convocatòria publicada en el BOPB del 30/08/2023
20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el diari oficial
Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Joventut

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació .

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- RDL 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)
- Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2023

Pagament de taxes:

 

Informació addicional:

 

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa Programa / pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud subveció (F0109)
- Annexe: Fitxa programa / pressupost (formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica de el menor. (Formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l’entitat
Si ja s’han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.
La solicitud esta fuera de plazo