Sol·licitud de subvenció en l'àmbit de Convivència
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

L’objectiu d’aquesta actuació és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions , amb el cofinançament de projectes, programes i accions de les línies o finalitats següents:

- Projectes i activitats per a promoure la convivència i el civisme desenvolupades a Badalona.

- Projectes i activitats contra les discriminacions per raons d’edat, origen cultural, per creences i conviccions, condició física, ideologia política, diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, condicions de vida o situació socioeconòmica. Inclou projectes i activitats per a combatre estereotips, prejudicis i rumors respecte a persones i col·lectius.

- Projectes i activitats de capacitació i apoderament de persones i col·lectius que pateixen discriminació per raó d’edat, origen cultural, per creences i conviccions, ideologia política, condició física, diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, condicions de vida o situació socioeconòmica.

- Projectes i activitats de prevenció de qualsevol tipus de violència (inclou l’assetjament escolar-bullying), així com de gestió pacífica de conflictes.

- Promoure i garantir espais de diàleg i interacció veïnal en diversitat (interculturals, intergeneracionals, interreligiosos...) adreçades al conjunt de la població i de caràcter comunitari o que promocioni eines i mecanismes de corresponsabilitat i gestió dels propis conflictes.

Qui ho pot sol·licitar:

Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que potencien la convivencia

Terminis de presentació: 05/10/2021 00:00:00 - 04/11/2021 00:01:00

Del 5 d'octubre al 3 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina. D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Convivència i Mediació

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació. També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)
Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

S’acceptarà únicament una sol·licitud per entitat i per convocatòria.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa Programa / pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (Formulari F0109)
- Annexe: Fitxa de programa i pressupost (Formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor. (Formulari F0112)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composición de la Junta Directiva de la entidad
Si ja s’han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·llicitud es signa amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.