Sol·licitud de subvenció en l'àmbit de promoció de la salut, la prevenció i la salut comunitària - L1
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquesta subvenció pretén donar suport a la realització de programes, projectes i/o actuacions d’entitats de tipus social i de salut, sense ànim de lucre, que tinguin per objecte la reducció de desigualtats en salut actuant sobre els seus determinants, mitjançant la promoció, la prevenció, l’atenció biopsicosicoeducativa i la protecció de la salut de la comunitat. Els programes, projectes i actuacions hauran de tenir les finalitats següents:

- La promoció de la salut i la salut comunitària, la protecció de la salut i prevenció de la malaltia, en qualsevol àmbit o col·lectiu ciutadà, amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables i millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.

- El suport, acompanyament i atenció biopsicosocial a les persones i/o a les seves famílies afectades per malalties cròniques, de llarga durada, oncològiques, degeneratives, addiccions i/o generadores de dependència.

- El suport, acompanyament i atenció biopsicosocial a les persones i a les seves famílies amb diversitat i/o discapacitat psíquica, física, sensorial i orgànica.

- La promoció del treball comunitari, el treball en xarxa i l'ajuda mútua orientat a promoure la participació ciutadana i dels actius de salut de la comunitat com a generadors de salut i autocura.


Als efectes d’aquest programa es poden sol·licitar subvencions pels tipus de programa, projectes i actuacions següents:

a) De sensibilització, informació, dinamització i formació, per promoure i facilitar l’adquisició de conductes i hàbits de vida saludables prioritàriament en els camps de l’ activitat física i l’alimentació saludable, la salut sexual, afectiva i reproductiva, la salut mental i emocional, la higiene i l’autocura en les diferents àmbits .

b) De sensibilització, informació, dinamització i educació per la prevenció de problemes de salut, les addiccions i la reducció de riscos relacionats amb els estils de vida i les desigualtats en salut.

c) De suport a l’atenció biopsicosocial, acompanyament, assessorament i suport mutu a persones i famílies amb problemes de salut, prioritàriament, malalties cròniques i/o de llarga durada, hereditàries, oncològiques o amb problemes de salut que generin dependència i risc d’exclusió social.

d) De formació i capacitació per promoure l’autonomia, les capacitats i qualitat de vida de les persones afectades per malalties i llurs famílies per reduir les desigualtats en salut generades pels seus determinants socials, familiars i educatius.

e) De promoció del coneixement sobre malalties, la seva prevenció i generadors de xarxes de voluntariat i suport mutu.

Qui ho pot sol·licitar:

Entidades de tipo social y de salud sin ánimo de lucro

Terminis de presentació: 05/10/2021 00:00:00 - 04/11/2021 00:01:00

Del 5 d'octubre al 3 de novembre de 2021, ambdós inclusius.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Salut

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglamen que desenvolupa la Llei 38/2003
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)
Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2021

Informació addicional:

Seran subvencionables les despeses en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex: Fitxa Programa / pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaracio Llei Protecció del Menor (F0112)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (Formulari F0109)
- Annexe: Fitxa de programa i pressupost (Formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior.
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat.
- Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica del menor (Formulari F0112)
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l’entitat
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Vàlid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició.