Comunicació adquisició / transmissió de béns immobles
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Compliment del que estableix l’article 254 de la Llei Hipotecària (modificat per la Llei 16/2012 de 27 de desembre), d’acord amb el que preveu l’art. 110.6 del RD 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de comunicació als ajuntaments dels fets imposables de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana – plusvàlua-.
Qui ho pot sol·licitar:

Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats.
Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.
Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç

 

Presentació:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic, amb cita prèvia.
Podeu demanar cita prèvia per la web o trucant al telèfon 934832813

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 09-03-2004).

- Ordenança Fiscal 4a, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

- Ordenança Fiscal General.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Model comunicació adquisició / transmissió béns immobles (F0085)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0085)
- Escriptura, decret judicial o la documentació necessària per provar la transmissió.
- Autorització representació