Ajuts econòmics per autònoms i micropimes (COVID)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

L’objectiu d'aquests ajusts és l’increment de l’ocupació efectiva per compte propi mitjançant una assignació econòmica per al manteniment del propi lloc de treball (autoocupació) dels autònoms al municipi i dotar de liquiditat pel funcionament i bona marxa dels autònoms i de les micro pimes, afectats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

Aquests ajuts econòmics tenen caràcter voluntari i eventual, són revocables o reduïbles, no generen cap dret a l’obtenció d’altres assignacions, ajuts o subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Qui ho pot sol·licitar:

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics qui compleixi els següents requisits:


1.- Ser persona física autònoma (treball autònom amb i sense treballadors ) o jurídica amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor de RD 463/2020 de l’estat d’alarma.

2.- Tenir la seu social al municipi de Badalona

3.- En el cas d’autònoms: haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. ( inclou disminució d’ingressos del 75% respecte els 6 mesos anteriors d’activitat)

4.- En cas de micro empresa:

  • Tenir un màxim de 9 treballadors i un volum d’operacions no superior 2.000.000 € anuals segons el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comissió europea.
  • Haver suspès la seva activitat presencial o tancat al públic pell mateix Decret o les seves posteriors modificacions

5.- No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

6.-. No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

7.- Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.

8.- Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

Terminis de presentació: 09/10/2020 01:55:00 - 28/02/2021 13:56:00

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació s’inicia l’endemà de la publicació de les presents bases i convocatòria al BOPB o DOGC i finalitza el 31 de desembre de 2020 o quan s’exhaureixi el crèdit disponible.

Lloc presentació

Les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds d'ajuts i qualsevol altra tràmit relacionat amb aquests ajuts electrònicament per mitjà de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Badalona, de conformitat amb allò que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

Resolució concessió de les ajudes

D'acord amb l'establert en les bases reguladores, la resolució de les ajudes es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament (etauler)

Presentació:

Les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds d'ajuts i qualsevol altra tràmit relacionat amb aquests ajuts electrònicament per mitjà de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Badalona, de conformitat amb allò que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds indistintament, de manera presencial al Registre General o electrònicament per mitjà de la Seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Òrgan gestor:

Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació

 

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:
  • Les Bases reguladores específiques d'aquesta convocatòria
  • La Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006.
  • El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
  • La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19.
  • Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
  • Annex IV de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona vigent per l’any 2020, en allò que sigui d’aplicació a les presents Bases.
Pagament de taxes:

No s'apliquen

Informació addicional:

Despeses subvencionables

L’Ajuntament aportarà un 50% de les despeses acreditades següents amb un màxim de 350 euros per ajut concedit.

a) Despeses d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball, relacionades amb la COVID19 .
b) Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas), comunicacions, i assegurances, amb un màxim de 6 mesos des de la implantació de l’estat d’alarma.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses d’obres d’instal·lació, remodelació o adequació dels locals, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El conjunt d’aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari Declaració Responsable Formulari Sol·licitud Formulari llistat justificació despeses
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (segons formulari normalitzat)
- Si la tramitació és presencial: documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, així com del NIF, NIE o CIF
- Còpia dels poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant si s'escau.
- Si és una persona jurídica (societat o entitat), còpia de l’escriptura de constitució o del document d'inscripció al Registre públic corresponent.
- Si és un empresari o professional individual, cal aportar l'alta censal i codi CNAE d'activitat
- Si és una societat civil sense personalitat jurídica pròpia, cal aportar el contracte privat.
- Documentació acreditativa de tenir reconeguda la concessió, prestació de Cessament extraordinari d'activitat establert al RDL (8/2020) i/o documentació que acrediti el compliment dels requisits per l'obtenció d'aquests ajuts.
- Declaració responsable del sol·licitant de compliment dels requisits i obligacions dels punts 4 i 5 de les bases. (segons model)
- Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària.
- Relació classificada de les despeses, que identifiqui el creditor, el número de la factura o el document equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. (segons formulari)
- Documentació acreditativa de les despeses i del pagament realitzat