Ajuts adreçats a persones que tenen contracte de lloguer del seu habitatge habitual i que han perdut la feina o bé estan afectades per un expedient de regulació temporal de l'ocupació (COVID)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Ajuts adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i que com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus  han perdut la feina i estan a l’atur, o bé han estat afectades per un expedient de regulació d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera  considerable la seva activitat

Qui ho pot sol·licitar:

Aquests ajuts estan destinats a persones físiques residents a Badalona que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual que com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus han perdut feina i estan a l’atur, o bé han estat afectades per un expedient de regulació d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera considerable la seva activitat

No poden accedir a aquests ajuts les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat, gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per l’Ajuntament de Badalona o qualsevol empresa municipal o supramunicipal, o entitats privades del tercer sector.

Requisits generals (consultar el text íntegre a les bases de la convocatòria) 

 • Tenir la residència legal a Espanya

 • Acreditar que com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus han perdut la feina i estan a l’atur, o bé han estat afectades per un expedient de regulació d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera considerable la seva activitat

 • Ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o d'un contracte de sotsarrendament d'un dret de subrogació sobre un habitatge ubicat al municipi de Badalona

 • Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. Tots els arrendataris que constin al contracte d’arrendament, han d’estar empadronats a l’habitatge arrendat.

 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit

 • Tenir uns ingressos actuals de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat

 • L'import de les quotes del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de l’ajut no pot superar l’ import mensual màxim de 900 euros

 • No poden percebre els ajuts objecte de regulació en aquestes bases, les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre tingui algun dels vincles següents:

  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

 • Els membres de la mateixa unitat de convivència únicament podran presentar una sol·licitud d’ajut.

 • Estar al dia del compliment de les obligacions tributàries amb les diferents administracions públiques.

 • La persona sol·licitant ha d'haver pagat el lloguer un període mínim de gener i febrer de 2020 en el moment de la presentació de la sol·licitud

Terminis de presentació:

Des del 13/10/2020 fins el 9/11/2020

Òrgan gestor:

Oficina d'Habitatge de Badalona

Termini de resolució:

Tres mesos

La resolució de l'atorgament dels ajuts es publicarà en el tauler electrònic d'edictes.

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:
 • Bases reguladores de la convocatòria de pública concurrència
 • Annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona
 • Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
Pagament de taxes:

No s'aplica

Informació addicional:

Als efectes d'aquestes bases, es considera unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un mateix domicili, tant si tenen relació de parentiu entre elles com si no en tenen.

Dins dels còmput d’ingressos o rendes s’han d’incloure tots aquells referits a recursos de què disposi la unitat familiar, com salaris, pensions, prestacions, subsidis, rendes propvinents de mobles o immobles o qualsevol altre

Acceptació de l’ajut atorgat

S’entén acceptat l’ajut per part de les persones si, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

 

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari Declaració Responsable Formulari Sol·licitud ajuts
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Solicitud (según modelo)
- Declaración responsable (según modelo)
- Certificat o document acreditatiu de titularitat del compte bancari per a pagaments
- DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. (Aportar en cas d’oposar-se a verificació dades)
- Llibre de família, si escau
- Contracte de lloguer de l'habitatge a nom de la persona sol·licitant. Aquest ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança
- Rebuts de lloguer corresponents als mesos de gener i febrer de l'any 2020 pagats fins a la presentació de la sol·licitud
- Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge, acreditatiu de l'import detallat del deute i dels mesos corresponents
- Documentació per tal d’acreditar que com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus el/la sol·licitant s’ha quedat sense feina: Resolució/certificat de prestació que en detalli l’import i el període de cobrament
- Documentació per acreditar que ha estat afectat/da per un expedient de regulació temporal d’ocupació: Certificat de l’empresa
- En cas d'autònoms que han cessat o han vist disminuïda de manera considerable la seva activitat, certificat expedit per l’AEAT o per ATC en cas de cessament de l’activitat o les dos darreres liquidacions trimestral de l’IRPF
- Declaració de l’IRPF del darrer exercici els membres de la unitat de convivència amb obligació a presentar-la (AEAT) (Aportar en caso de oponerse a verificación datos)
- En el cas de sol·licitants separats o divorciats, s’haurà d’aportar fotocòpia de la sentència de separació o divorci, i/o conveni regulador.
Si el sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estan obligats a presentar la declaració de IRPF
- Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) (Aportar en cas d’oposar-se a verificació dades)
- Informe de vida laboral (menors de 65 anys) (Aportar en cas d’oposar-se a verificació dades)
- Certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació corresponent al darrer període impost
Justificant dels ingressos, dels 3 mesos anteriors a la sol·licitud, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral:
- Pensionistes: document acreditatiu de la pensió que percep, i en cas de no percebre i ser major de 65 anys, certificació negativa expedida per la Seguretat Social. (Aportar en cas d’oposar-se a verificació dades)
- Treballadors per compte aliè: les tres darreres nòmines
- Treballadors autònoms: les dos darreres liquidacions trimestral de l’IRPF i/o darrers butlletins de cotització a la Seguretat Social i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos mensuals que percep.
- Desocupats: certificat acreditatiu de la situació i import de la prestació
- Beneficiaris de prestacions socials: certificat o resolució de percepció de prestacions bàsiques de caràcter periòdic.