Ajuts econòmics a les empreses amb seu social a Badalona, dels sectors afectats per la suspensió de l'activitat (COVID)

datos de la subsección
Finalitat:

Ajuts econòmics a les empreses dels sectors afectats per la suspensió de l’activitat durant un mínim de quinze dies com a conseqüència de l’aplicació de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID 19, amb seu social a Badalona.

Els ajuts tenen com objecte pal·liar els efectes econòmics i socials que tindran les mesures aplicades sobre les empreses afectades. Davant del risc de pèrdua de llocs de treballs l’Ajuntament vol incentivar el manteniment dels mateixos mitjançant un ajut econòmic que faciliti el pagament de les despeses de lloguer del locals, subministraments i pagament de les quotes d’autònoms, així com també dotar de liquiditat per al funcionament i bona marxa de les micro empreses i autònoms.

Període subvencionable

El període subvencionable de les despeses reconegudes seran els mesos d’octubre i novembre 2020, motivat pel període de suspensió de l’activitat obligatori de quinze dies decretat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, de la Generalitat, i pel període de suspensió de l’activitat obligatori de quinze dies decretat per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, de la Generalitat, per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

Qui ho pot sol·licitar:

Podran ser beneficiaris dels ajuts econòmics qui compleixi els següents requisits:
1. Ser persona física autònoma (treball autònom amb i sense treballadors ) o jurídica amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya.
2. Tenir la seu social al municipi de Badalona.
3. En el cas d’autònoms estar donat d’alta en una activitat dels sectors obligats a suspendre l’activitat en virtut de les Resolucions SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya .
4. En cas de micro empresa:
a. -Tenir un màxim de 9 treballadors i un volum d’operacions no superior 2.000.000 € anuals segons el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comissió europea.
b. -Estar donat d’alta en una activitat dels sectors obligats a suspendre l’activitat durant quinze dies.
5. No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública  o nomenats per un ens públic.
6. No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
7. Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.
8. Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes

Terminis de presentació:

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació s’iniciarà l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria al BOPB o DOGC.

Convocatòria publicada en el BOP el dia 24/12/2020

Presentació:Termini de resolució:

La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l'ajut.

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:

La Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre i el Reglament de  desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006.

El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.

La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la matèria.

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Annex IV de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona vigent per l’any 2020, en allò que sigui d’aplicació a les presents Bases.


Pagament de taxes:

No s'apliquen taxes

Informació addicional:

Despeses subvencionables

L’Ajuntament aportarà un 50% de les despeses acreditades següents, amb un import màxim tal com es detalla a continuació:

Import màxim de 750 euros per ajut concedit a aquells autònoms o micro empreses afectats per la suspensió d’activitats en aplicació de les Resolucions SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya.

Import màxim de 500 euros per ajut concedit a aquells autònoms o micro empreses afectats per la suspensió d’activitats en aplicació únicament de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya.

a) Quota de la seguretat social del Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) del mes d’octubre i/ o novembre.
b) Despeses de lloguer del local comercial del mes d’octubre i/o novembre.
c) Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas), comunicacions, i assegurances del mes d’octubre i/o novembre

El conjunt d’aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses de l’IVA i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Aquestes bases són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, amb el mateix objecte. No obstant això, en cap cas el conjunt de les aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari Declaració Responsable Formulari Sol·licitud Justificació de despeses
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar segons el cas
- Sol·licitud d'acord amb el model aprovat, emplenada i signada pel sol·licitant o representant legal.
- Si la tramitació és presencial cal aportar el DNI, NIF o NIE
- Poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant si s’'escau.
- Si és persona jurídica (societat o entitat), còpia de l'escriptura de constitució o del document d'inscripció al Registre públic corresponent
- Si és empresari o professional individual, alta censal i codi CNAE d'activitat
- Societats civils sense personalitat jurídica pròpia contracte privat.
- Document d'alta al RETA. En cas de micro empreses, el RETA de l'administrador o administradors.
- Declaració responsable segons model aprovat de compliment dels requisits i obligacions dels punts 3 i 4 de les bases
- Certificat de les dades bancàries a efectes del corresponent ingrés si s'escau
- Relació classificada de les despeses, que identifiqui el creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.
- En el cas de comerços de centres comercials o recintes comercials document acreditatiu que el comerç està ubicat en un centre comercial o recinte comercial i que no té accés directe i independent des de la via pública
- Document de pagament de la Seguretat Social al RETA dels mesos d'octubre i/o novembre
- Document de pagament de lloguer del local comercial del mes d'octubre i/o novembre, juntament amb el contracte de lloguer a nom de la persona física o jurídica sol·licitant d'aquest ajut.
- La documentació acreditativa de les despeses de subministraments i del pagament realitzat d'aquestes despeses, compromesa i pagada, d'acord a la tipologia establerta en aquestes bases i susceptible de ser cofinançada.