Inscripció a la borsa de candidats de l'IMSP
Tornar

La persona candidata declara que té la titulació i formació que es fa constar en la sol·licitud.

La documentació que ho acredita podrà ser requerida en qualsevol moment pels serveis municipals. En el supòsit que no es pugui acreditar, la persona candidata serà baixa de manera immediata de la borsa de treball.

datos de la subsección
Finalitat:

Inscripció com a candidat a la borsa de treball de l'Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP)

Qui ho pot sol·licitar:

Personas mayores de edat que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras

Terminis de presentació:

Tot l'any

Òrgan gestor:

IMSP - Institut Municipal de Serveis Personals

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

No s'aplican taxes per a la inscripció a la borsa

Informació addicional:

La persona candidata no ha d'aportar cap documentació per a la inscripció.

La documentació que acredita estar en possessió de la titulació requerida, així com la que es determini segons el lloc de treball s'haurà d'aportar quan sigui requerida durant el procés de selecció.

En el cas que no s'acrediti formalment, la persona candidata serà baixa de forma immediata de la borsa de treball.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar: