Registre electrònic del Patronat de la Música de Badalona
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

El Registre electrònic és l'accés per mitjans electrònics al registre general de documents. Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Patronat Municipal de Música de Badalona.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física o jurídica con capacidad legal para obrar.

Para hacer este trámite electrónicamente es necesario identificarse con certificado digital o con idCAT mòbil.

Es necesario que la persona que realiza el presente trámite lo haga en nombre propio.

En caso de hacerlo en representación de un tercero, tendrá que indicar el número de inscripción en el Registro de apoderamientos, o aportar el documento acreditativo de la representación, acompañado, si es necesario, de las copias de los documentos acreditativos de la identidad (art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracions Públicas).

Terminis de presentació:

Excepte tràmits específics la normativa dels quals reguli el termini o període per presentar la sol·licitud o efectuar el tràmit, tots els dies de l’any, durant les 24 hores.

A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considera efectuada el primer dia hàbil següent. La data i l’hora per la qual es regeix el registre és l’establerta per la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona.

Presentació:

Presencialment.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Patronat Municipal de Música de Badalona

Termini de resolució:

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

- Llei 39/2015, 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Instància genèrica

Model sol·licitud admissió proves selectives

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud
- Documentació que acredita que s'actua en representació d'un altra persona.
- Altra documentació específica en función de la sol·licitud