Registre d'apoderaments de representació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

L’apoderament es pot atorgar a qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments:

- Poder "General", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

- Poder "A un organisme", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

- Poder "A tràmits", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física amb capacitat d'obrar o persona jurídica

Presentació:

Presencial: A l'oficina d'Atenció Ciutadana

Telemàticament: Des de la seu electrònica de l''Ajuntament

Recordar que les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajunament.


Òrgan gestor:

Servei d'Atenció a la Ciutadania

Termini de resolució:

Quan la persona representada és qui fa la inscripció, aquesta no serà efectiva i permetrà fer tràmits fins que l’accepti la persona representant.

Si qui fa la sol·licitud d’inscripció és la persona representant, la inscripció queda pendent de validar la documentació presentada per l’Ajuntament.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Ordenança d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Badalona

Pagament de taxes:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit, és totalment gratuït

Informació addicional:


Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Autorització de representació
- Poders notarials