Registre d'apoderaments de representació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

L’apoderament es pot atorgar a qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments:

- Poder "General", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

- Poder "A un organisme", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

- Poder "A tràmits", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física amb capacitat d’obrar o persona jurídica.
Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Servei d'Atenció a la Ciutadania

Termini de resolució:

Quan la persona representada és qui fa la inscripció, aquesta no serà efectiva i permetrà fer tràmits fins que l’accepti la persona representant.

Si qui fa la sol·licitud d’inscripció és la persona representant, la inscripció queda supeditada a que es validi la documentació presentada per l’Ajuntament.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

- Ordenança d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Badalona

Pagament de taxes:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit, és totalment gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Autorització de representació
- Poders notarials