Sol·licitud subvenció en matèria de comerç - L
Tornar

datos de la subsección
Descripción:


Finalitat:

L’objectiu d’aquesta subvenció és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’associacions de comerciants sense ànim de lucre, que potenciïn el comerç local amb el cofinançament de projectes, programes i accions que hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que dinamitzin el comerç urbà de proximitat, que promoguin l’associacionisme comercial impulsant la millora competitiva del comerç de la ciutat, que promocionin la comercialització de productes ecològics o de comerç just, de consum de productes de proximitat o quilòmetre zero, campanyes de responsabilitat social als comerços i que facin accions per tal de fomentar l’estalvi d’energia, d’eficiència energètica, de gestió de residus, gestió mediambiental, la mobilitat sostenible de mercaderies, treballadors i clients, atenció a les persones amb necessitats especials.

Qui ho pot sol·licitar: Associacions de comerciants sense ànim de lucre
Terminis de presentació: 31/08/2023 00:01:00 - 28/09/2023 23:59:00
Convocatòria publicada en el BOPB del 30/08/2023
20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el diari oficial
Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina. D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Comerç

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- RDL 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL)

Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP)

- Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l'any 2023

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annex Fitxa Programa / pressupost (F0110)

Certificat Junta i acord autorització sol·licitud (F0111)

Declaració vigència documentació (F0113)

Sol·licitud de subvenció (F0109)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar amb la sol·licitud
- Sol·licitud de subvenció (Formulari F0109)
- Annexe: Fitxa de programa i pressupost (Formulari F0110)
- Previsió general de les activitats a fer durant l'any de la convocatòria i pressupost
- Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'any anterior
- Comptes aprovades globals i, si s'escau, per programes, de l'últim exercici tancat
- Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l'Ajuntament (Formulari F0113)
- Certificat de dades bancàries
Si es demana subvenció per primera vegada
- Acta de composició de la Junta Directiva de l’entitat
Si ja s'han demanat anteriorment subvencions
- Certificat de la composició de la Junta i acord autoritzant la sol·licitud de subvenció (Formulari F0111)
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Valid
- Acta de l'autorització i poders de qui signa la subvenció per a la seva petició
La solicitud esta fuera de plazo