Subvencions per a autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la COVID-19
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquestes subvencions tenen per objecte el manteniment dels llocs de treball per pal·liar els efectes de l’impacte econòmic que van provocar les mesures de tancament i de restricció dels aforaments dels establiments d’oci nocturn que es van aplicar per fer front a la pandèmia del Covid -19.

S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut

Qui ho pot sol·licitar:

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones treballadores autònomes i empreses d’oci nocturn, amb qualsevol forma jurídica, regulades com activitats no essencials, per la Llei 4/2021, de 12 d’ abril , que tinguin activitat empresarial al municipi de Badalona, que estiguin afectats per les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid 19 i que compleixen els requisits establerts per la legislació vigent així com tot allò establert a les Bases de la convocatòria.

Les persones que actuen en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al Registre d'apoderaments

Terminis de presentació: 03/10/2022 00:00:00 - 29/12/2022 00:00:00
A partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el diari oficial i finalitza l'1 de desembre
Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor: Departament d'Ocupació
Termini de resolució:

Sis mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos: Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa bàsica:

- Bases d’execució del pressupost municipal

- Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la COVID-19.

- Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006.

- Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.

- Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la material.

- Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària que va ocasionar el COVID-19. (BOE 14/03/2020) i normativa posterior.

- RESOLUCIÓ SLT/1840/2020, de 24 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

- RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

- RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID- 19 al territori de Catalunya
Informació addicional: Pagament de les subvencions atorgades
Es faran dos pagaments, el primer corresponent al 50% un cop es comprovi a la documentació aportada a la sol·licitud que es manté com a mínim el 70% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de març de 2022 fins el mes de juny del 2022
La segona aportació corresponent al 50% restant un cop es comprovi que es manté com a mínim el 70% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del
2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de juliol de 2022 fins al mes d’ octubre de 2022

Per tal d'acreditar que es compleixen les condicions, una vegada concedida la subvenció s'haurà d'aportar la següent documentació:
+ RNT (Relació Nominal de Treballadors) i RLC (Rebut de Liquidació de Cotitzacions) de la seguretat social dels mesos de juliol a octubre de 2022
+ En cas de tenir autònoms titulars de l’activitat o socis al RETA, rebuts d’autònoms dels mesos de juliol a octubre de 2022.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0214)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar d’acord amb l’art. 6.7 de les Bases reguladores
- Sol·licitud de l'ajut econòmic degudament emplenada i signada pel sol·licitant o representant legal segons formulari de la convocatòria. (F0214)
- Certificat compliment obligacions tributàries amb l'AEAT
- Certificat situació deutes amb la Tresoreria de la Seguretat Social
- Poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant si s'escau.
- Certificat de les dades bancàries
- Llicència d’activitat del local pel que es demana l'ajuda.
- Certificat de situació censal de l'AEAT.
- En cas de tenir treballadors: RNT (Relació Nominal de Treballadors) de febrer de 2020 i dels mesos de març a juny de 2022.
- En cas de tenir treballadors: RLC (Rebut de Liquidació de Cotitzacions) de tresoreria de la seguretat social del mes de febrer de 2020 i dels mesos de març a juny de 2022.
- Rebuts d'autònoms del mes de febrer de 2020 i dels mesos de març a juny de 2022
- Per societats mercantils: Certificat del Registre Mercantil amb Certificat de vigència de la societat, Certificats d'Estatuts vigents i Certificats d'Apoderats)
- Per Societats civils sense personalitat jurídica pròpia: Contracte privat de la societat
- Per societats Cooperatives: Estatuts de la societat
La solicitud esta fuera de plazo