Subvencions per a autònoms i empreses del sector de la restauració, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la COVID-19
Tornar


datos de la subsección
Finalitat: Aquesta subvenció té per objecte evitar la pèrdua de llocs de treball i mitigar l’impacte econòmic provocat per les mesures de contenció de la propagació de la Covid-19
Mitjançant aquesta convocatòria de subvencions es vol potenciar l’activitat econòmica, l’emprenedoria i contribuir a la continuïtat del teixit empresarial davant els efectes directes o indirectes de les mesures adoptades per fer front a la Covid19 d’aquells establiments dedicats a la restauració que puguin justificar foment de l’ocupació d’acord amb els paràmetres determinats en les bases de manteniment de número d’empleats.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments dedicats a la restauració: restaurants, cafeteries i bars ( Epígrafs I.A.E 671, 672 I 673) que no disposi del servei de terrassa.
Qui ho pot sol·licitar:

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones treballadores autònomes i empreses de la restauració enquadrats en els epígrafs d’IAE 671,672 i 673, amb qualsevol forma jurídica, regulades com activitats no essencials, per la Llei 4/2021, de 12 d’ abril, que tinguin activitat empresarial al municipi de Badalona, que hagin estat afectats econòmicament per les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid 19 i que compleixen els requisits establerts.
Les persones que actuen en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.
Accedir al Registre d'apoderaments

Terminis de presentació: 03/10/2022 00:00:00 - 29/12/2022 00:00:00

A partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el diari oficial i acaba el dia 1 de desembre

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor: Departament d'Ocupació
Termini de resolució: Sis mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds
Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica: - Bases d’Execució del Pressupost General 
- Bases reguladores aprovades inicialment per l’Ajuntament Ple en data 29/03/2022, per regir la concessió d'ajuts directes per autònoms i empreses dels sector de la restauració de Badalona per tal de mitigar l’impacte econòmic que han tingut durant l’exercici 2021.
- Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006.
- Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
- Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la material.
- Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària que va ocasionar el COVID-19. (BOE 14/03/2020) i normativa posterior.
- RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
- RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID- 19 al territori de Catalunya.
Informació addicional: La concessió de la subvenció es farà en una única aportació un cop es comprovi a la documentació aportada que s’han mantingut com a mínim el 70% dels llocs de treball que hi havia a data 20 de febrer del 2020 durant els mesos de març, abril, maig i juny del 2022.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud subvenció (F0215)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar d’acord amb l’art. 6.8 de las Bases reguladores
- Sol·licitud de l’ajut econòmic degudament emplenada i signada pel sol·licitant o representant legal segons formulari de la convocatòria. (F0215)
- Certificat compliment obligacions tributàries amb l’AEAT
- Certificat situació deutes amb la Tresoreria de la Seguretat Social
- Poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant si s’escau.
- Certificat de les dades bancàries
- Certificat de situació censal de la AEAT.
- En cas de no tenir treballadors en el període: Rebuts d’autònoms del mes de febrer de 2020 i dels mesos de març, abril, maig i juny de 2022
- En cas de no haver tingut mai treballadors: Informe d’inexistència d’inscripció com a empresari en el sistema de Seguretat Social.
- En cas d’haver tingut treballadors abans de febrer de 2020 però a partir d’aquesta data, no tenir-ne: Informe de situació d’un codi de compte de cotització de Seguretat Social
- En cas de tenir treballadors durant el període: RNT (Relació Nominal de Treballadors) del mes de febrer de 2020 i dels mesos de març a juny de 2022.
- En cas de tenir treballadors durant el període: RLC (Rebut de Liquidació de Cotitzacions) de tresoreria de la seguretat social del mes de febrer de 2020 i dels mesos de març a juny de 2022.
- Per societats mercantils: Certificat del Registre Mercantil amb Certificat de vigència de la societat, Certificat d’Estatuts vigents i Certificats d’ Apoderats)
- Per societats Cooperatives: Estatuts de la societat
- Per societats Cooperatives: En cas d’estar els socis-treballadors donats d’alta al regim d’autònoms (RETA) rebuts d’autònoms del mes de febrer de 2020 i dels mesos de març a juny de 2022.
- Per a societats civils. Contracte privat de la societat, certificat d'apoderat o poders notarials
La solicitud esta fuera de plazo