Subvencions per a autònoms i empreses del sector del lleure i les activitats extraescolars, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la COVID-19.
Tornar

datos de la subsección
Descripción:
Finalitat: Aquesta convocatòria de subvencions té per objecte el manteniment dels llocs de treball per pal·liar els efectes de l’impacte econòmic que van provocar les mesures de tancament i de restricció dels aforaments dels establiments del sectors d’educació en el lleure i d’activitats extraescolars de Badalona per tal d’evitar la pèrdua de llocs de treball i mitigar l’impacte econòmic provocat per les mesures de contenció de la propagació de la Covid-19.
Qui ho pot sol·licitar: Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones treballadores autònomes i empreses del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolar amb qualsevol forma jurídica, regulades com activitats no essencials, per la Llei 4/2021, de 12 d’abril, que tinguin l’empresa al municipi de Badalona, que hagin estat afectats econòmicament per les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid 19 i que compleixen els requisits establerts
Les persones que actuen en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al Registre d'apoderaments
Terminis de presentació: 03/10/2022 00:00:00 - 29/12/2022 00:00:00
A partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el diari oficial i acaba el dia 1 de desembre
Presentació: Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Òrgan gestor: Departament d'Ocupació
Termini de resolució: Sis mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds
Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Recursos:

Es podrà presentar recurs de reposició en el registre general de l'Ajuntament, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació

També es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa bàsica: - Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament 
- Bases bases reguladores per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector del lleure i les activitats extraescolars, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la COVID-19
- Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006.
- Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
- Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la material.
- Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària que va ocasionar el COVID-19. (BOE 14/03/2020) i normativa posterior.
- RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de  COVID-19 al territori de Catalunya.
- Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19 estableix la suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es duen a terme fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. Tanmateix, en queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin incloses en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes activitats es facin en el centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable que defineix l’activitat lectiva.
- RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Informació addicional: La  subvenció  es  farà  en  única  aportació,  un  cop  es  comprovi a  la documentació aportada  a  la sol·licitud que es manté com a mínim el 60% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de setembre de 2021 fins al mes de juny de 2022
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud de subvenció (F0216)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar d'acord amb l'art. 7.7 de les Bases reguladores
- Sol·licitud de l’ajut econòmic degudament emplenada i signada pel sol·licitant o representant legal segons formulari de la convocatòria. (F0216)
- Certificat compliment obligacions tributàries amb l'AEAT
- Certificat situacio deutes amb la Tresoreria de la Seguretat Social
- Poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant si s'escau.
- Certificat de les dades bancàries
- Certificat de situació censal de l'AEAT.
- Rebuts d'autònoms del mes de febrer del 2020 i dels mesos de setembre 2021 al juny de 2022.
- Si s'han tingut treballadors abans de febrer del 2020 i els mesos de setembre de 2021 a juny del 2022: "Informe de situació d'un codi de compte de cotització de la Seguretat Social"
- En cas de tenir treballadors durant el període: RNT (Relació Nominal de Treballadors) de febrer del 2020 i dels mesos de setembre 2021 al juny de 2022.
- En cas de tenir treballadors durant el període: RLC (Rebut de Liquidació de Cotitzacions) de tresoreria de la seguretat social de febrer del 2020 i dels mesos de setembre 2021 al juny de 2022.
- Per societats mercantils: Certificat del Registre Mercantil amb Certificat de vigència de la societat, Certificat d’Estatuts vigents i Certificats d'Apoderats)
- Per Societats civils sense personalitat jurídica pròpia: Contracte privat de la societat
- Per societats Cooperatives: Estatuts de la societat
La solicitud esta fuera de plazo