Participació en els processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral del MUSEU de Badalona corresponents a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Participar en els processos de selecció per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral del Museu de Badalona corresponents a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022, mitjançant el sistema selectiu de concurs.

Qui ho pot sol·licitar: Tota persona interessada que compleixi els requisits detallats en les bases de cada convocatòria
Terminis de presentació: 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de  partir de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC)
Presentació: La presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu es realitzarà mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud i el model de declaració responsable, i es farà preferentment de forma telemàtica a través del web del Museu.
Les sol·licituds també es poden presentar en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del propi del Museu o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre el mateix dia, via correu electrònic al departament d’Administració del Museu (administracio@museudebadalona.cat), còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada
Òrgan gestor: Departament d’Administració – Museu de Badalona
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat públic

- DL 2/2003, de 28 d'abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

- Bases reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral del Museu de Badalona corresponents a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.
- Anunci aprovació bases i convocatòria en el DOGC

- Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de conserge i la constitució d'una borsa de treball.
- Anunci DOGC convocatòria plaça de conserge.

Informació addicional: Consultar les bases de la convocatòria.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Declaració responsable

Plantilla autobaremació

Sol·licitud participació (model aprovat)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Solicitud segons formulari aprovat
- Titulació acadèmica exigida en la convocatòria
- Certificat de nivell de llengua catalana
- Certificat de llengua espanyola, si escau
- Declaració responsable segons model
- Certificat d'antecedents penals, segons clàusula 6.1.f)
- Certificat dels mèrits al·legats
- Formulari d'autobaremacíó de mèrits
- Curriculum