Inici -> Protecció de dades

Sobre el tractament de dades personals

L'exercici de les competències o funcions pròpies, així com la prestació de serveis públics per part de l'Ajuntament de Badalona, comporta necessariament l'accés i el tractament de dades personals de la ciutadania, ja sigui de manera manual o automatitzada, total o parcialment.

La normativa europea i estatal en matèria de tractament de dades personals, determina un conjunt de pricipis i de mesures que s'han d'aplicar al tractament de les dades personals, entre les que s'inclou un registre d'activitats de tractament, que haurà de ser accessible per mitjans electrònics.

Marc normatiu

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de disembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Que és un dada personal?

És una dada personal tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant un indentificador, com per exemple un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identifitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.

Responsables

Responsable del tratamiento

És la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o amb d'altres, determina la finalitat i els mitjans de tractament de les dades personals. L'Ajuntament de Badalona en qualitat de responsable del tractament, és qui ha de garantir el compliment de la normativa vigent i adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seva adeqüació.

Ajuntament de Badalona (NIF  P0801500J)
Pl. Vila, 1, 08911 Badalona
Telèfon de contacte: 934832611
Dirección electrónica: correu@badalona.cat

Delegat/da de Protecció de Dades (DPD)
Ha estat nomenat mitjançant resolució d'Alcldia núm. 2023012306, de 30 de novembre de 2023. Les seves funcions es defineixen en l'article 39 del RGPD  i, entre d'altres, està la de supervisar el seu compliment, la concienciació, així com informar i assessorar al responsable del tractament.

Telèfon de contacte: 934832611
Adreça electrònica: delegatprotecciodades@badalona.cat


Quins drets tinc i com exercir-los 


Registre d'activitats de tractament (RAT)

Registre d'Activitats de Tractament (Desembre 2023)

 

 

24 de novembre de 2024