Inici -> Protecció de dades

Sobre el tractament de dades personals

L’exercici de les competències o funcions pròpies, així com la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament de Badalona, comporta necessàriament l’accés i el tractament de dades personals de la ciutadania, ja sigui de forma manual o automatitzada, total o parcialment.

La normativa europea i estatal en matèria de tractament de dades personals, determina un conjunt de principis i de mesures que s’han d’aplicar al tractament de les dades personals, entre les quals s’inclou la creació d’un registre de les activitats de tractament, que haurà de ser accessible per mitjans electrònics.

Marc normatiu

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals.
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals. 

Què és una dada personal?

És una dada personal tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Responsables

Responsable del tractament
És la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altra organisme que, sol o amb d’altres, determina la finalitat i mitjans de tractament de les dades personals. L'Ajuntament de Badalona en qualitat de responsable del tractament, és qui ha de garantir el compliment de la normativa vigent i l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a la seva adequació.

Ajuntament de Badalona (NIF  P0801500J)
Pl. Vila, 1, 08911 Badalona
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica: correu@badalona.cat

Delegat de Protecció de Dades (DPD)
Ha estat nomenat mitjançant resolució d'Alcadia núm. 202003017, de 17 d'abril. Les seves funcions les defineix l’article 39 del RGPD i, entre d’altres, hi ha la de supervisar el seu compliment, la conscienciació, així com informar i assessorar al responsable de tractament.

Telèfon de contacte: 636053418
Adreça electrònica: delegatprotecciodades@badalona.cat 

Quins drets tinc i com els puc exercir 

Registre d'Activitats de Tractament
 

 

24 d'abril de 2020